วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มโครงการIs


แบบฟอร์มโครงการ IS


ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study

ชื่อกลุ่ม      เหมียวเหมียวโบราณ                                           ชั้น…ม.4/6…………
สมาชิก 
น.ส. เจนจิรา มายา
น.ส.ลลิตา  แช่มชื่น
น.ส.เยาวเรศ   สมัครการไถ

1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง 1.กำหนดหัวเรื่อง

2.สืบค้นหาข้อมูล
3.เรียบเรียงข้อมูล
4.จัดทำ
5.นำเสนอโครงงาน
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….................................................                                               
ที่ปรึกษาโครงการ ……ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์      
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)          
เพราะแมวเป็นสัตว์ที่หลายๆคนชอบและกลุ่มของเราชอบแมวเราจึงค้นคว้าและนำเสนอเรื่องนี้ค่ะ                      
วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
1.เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์

2.เพื่อศึกษาแมวไทยบางสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปว่ามีลักษณะของสายพันธุ์คุณและโทษอย่างไร
3.เพื่อได้เรียนรู้นิสัยและการเป็นอยู่ของแมวไทย
ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้) 
 1.ข้อมูลขาดหายบางส่วน
2.ข้อมูลน้อย
เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................................
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)
    ประมาณ 3 อาทิตย์
งบประมาณ  
  100  บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
1.เพื่อที่จะให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จักกันว่าแมวไทยมีคุณและโทษอย่างไรค่ะ
2.เพื่อที่จะได้รู้ว่าแมวไทยมีลักษณะอย่างไร
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1.สืบค้นข้อมูล
2.นำเสนอ
3.จัดทำหนังสือเล่มเล็ก
การประเมินผล 
  ไม่มีอะไรขัดข้องและเพื่อนๆได้รู้จักกับแมวไทยสายพันธุ์ต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแมวที่ยังมีอยู่หรือสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะ
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
 (สิ่งที่ได้ค้นพบ)
1.ได้นิสัยและการเป็นอยู่ของแมวไทย
2.ได้รู้จักโทษและคุณของแมว
    เอกสารอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น